Privacy reglement

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde
plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Uw Privacy Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als overgangsverpleegkundigen, een dossier aanleggen. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van uzelf en gegevens over uw behandeling. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, uw gegevens worden
  vastgelegd in een extern beveiligde database van de beroepsvereniging VVOC.
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens, d.w.z. dat een
  papieren dossier opgeslagen ligt in een afgesloten kast.
 • Conform eisen moet ik uw dossier 10 jaar bewaren. U kunt dit dossier ten alle tijden
  inzien.
 • Gegevens die ik digitaal ontvang zijn e-mails van cliënten en naar cliënten.
  Deze zijn beveiligd via mijn computersysteem.
  Ik archiveer minimale digitale gegevens van cliënten.
  Indien ik cliënten mail zal ik dit doen via Zivver, een beveiligd communicatie systeem.

Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in uw dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
  daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht
  zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan
  kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander
  niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet
  bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw
  dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan mij. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling
overgangsklachten’, of ‘verantwoord afvallen door een BGN-gewichtsconsulente’ en de kosten van het consult.

Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website
Wij kunnen informatie opslaan die uw internetbrowser naar ons toezendt.
Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u onze website bezoekt en welke delen van onze website u bezoekt. Wij verzamelen deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van onze website en voor andere statistische doeleinden.

Google analytics
Praktijk Vanhetlijf kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Praktijk Vanhetlijf te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.